Ben Affleck landed his first individual Screen Actors Guild Award nomination – are the Oscars next?

Ben Affleck landed his first individual Screen Actors Guild Award

Few actors have done as much to reinvent their acting personas over the last two years as Ben Affleck. After scoring some of the best reviews of his career for 2020’s “The Way Back” – a performance that stayed on the fringe of last year’s awards conversation thanks to his Critics Choice Award nomination in … Read more

‘Pop-up’ electronic sensors could detect when individual heart cells misbehave

Journal Reference: Yue Gu, Chunfeng Wang, Namheon Kim, Jingxin Zhang, Tsui Min Wang, Jennifer Stowe, Rohollah Nasiri, Jinfeng Li, Daibo Zhang, Albert Yang, Leo Huan-Hsuan Hsu, Xiaochuan Dai, Jing Mu, Zheyuan Liu, Muyang Lin, Weixin Li, Chonghe Wang, Hua Gong, Yimu Chen, Yusheng Lei, Hongjie Hu, Yang Li, Lin Zhang, Zhenlong Huang, Xingcai Zhang, Samad … Read more

Travors