Realistic portraits of squishy layer that’s key to battery performance

Journal Reference: Zewen Zhang, Yuzhang Li, Rong Xu, Weijiang Zhou, Yanbin Li, Solomon T. Oyakhire, Yecun Wu, Jinwei Xu, Hansen Wang, Zhiao Yu, David T. Boyle, William Huang, Yusheng Ye, Hao Chen, Jiayu Wan, Zhenan Bao, Wah Chiu, Yi Cui. Capturing the swelling of solid-electrolyte interphase in lithium metal batteries. Science, 2022; 375 (6576): 66 … Read more

3 Portraits of Ayu Ting Ting and Ivan Gunawan taking care of a baby, Netizens: Curious to see how big they are : Okezone Celebrity

3 Portraits of Ayu Ting Ting and Ivan Gunawan taking

SPIRIT Ivan Gunawan’s doll named Baby Miracle aka Eqqel and Marvel has gone viral. On Instagram, he often shares portraits of nurturing this spirit doll, even Ayu Ying Ting joins in. Since adopting two spirit dolls which he named Miracle Putra Gunawan and Marvel Putra Gunawan, Igun has become the talk of the public. He … Read more

Travors